کال سنتر شبکه گستران

شرکت شبکه گستران با کادری مجرب اقدام به طراحی و پیاده سازی کال سنتر جهت شرکت ها، هتل ها، بیمارستانها و سایر مراکز دولتی و خصوصی نموده است که برخی از قابلیت های کلیدی آن بشرح ذیل می باشد:

امکانات مرکز تماس (کال سنتر) شرکت شبکه گستران :

مجموع تماسها:

 • مجموع تماسهاي پردازش شده
 • درصد تماسهاي پاسخ داده شده در هر دوره صف
 • درصد تماسهاي قطع شده در هر دوره صف
 • روند تماسهاي چند منظوره


تماسهاي پاسخ داده شده:

 • تعداد تماسها
 • طول مدت هر مکالمه
 • ميانگين طول مدت مکالمه
 • ميانگين مدت انتظار
 • حداقل/حداکثر طول مکالمه
 • حداقل/حداکثر زمان انتظار مکالمه
 • مدت زمان کل مکالمه
 • کل زمان مکالمه
 • اپراتورهاي در صف
 • تعداد تماسهاي گرفته شده به وسيله هر اپراتور
 • تعيين سطح خدمات
 • دلايل قطع ارتباط
 • انتقالهاي تماس
 • تماسهاي پاسخ داده شده به وسيله سيستم صف انتظار
 • تماسهاي پاسخ داده شده بر اساس جهت تماس داخلي/خارجي
 • تماسهاي پاسخ داده شده بر اساس تماس هاي چند منظوره
 • تماسهاي طولاني و جزييات تماس هاي چند منظوره


تماسهاي قطع شده (بي پاسخ):

 • تعداد تماسهاي قطع شده
 • ميانگين زمان قبل از قطع ارتباط
 • حداقل/حداکثر زمان انتظار در زمان قطع ارتباط
 • کل زمان قبل از قطع ارتباط
 • ميانگين موقعيت در صف در زمان قطع ارتباط
 • حداکثر/حداقل موقعيت در صف انتظار در زمان قطع ارتباط
 • دلايل قطع ارتباط
 • تماسهاي پاسخ داده نشده بر اساس صف انتظار
 • توزيع بر اساس طول زمان تماسهاي بي پاسخ مانده
 • ارائه سطح کيفيت بر اساس تماسهاي پاسخ داده شده و بي پاسخ
 • تماسهاي پاسخ داده نشده که با فشار کليد مربوط به منوي IVR وصل شده اند
 • تماسهاي پاسخ داده نشده بر اساس تعداد تماس هاي چند منظوره
 • جزئيات تماسهاي بي پاسخ

 

تفکيک کد ناحيه (تماسهاي پاسخ داده شده و قطع شده):

 • کد ناحيه
 • تعداد
 • مجموع زمان مکالمه
 • ميانگين زمان در هر تماس (براي تماسهاي پاسخ داده شده)
 • ميانگين انتظار در هر مکالمه
 • ميانگين موقعيت در قطع ارتباط (براي تماس هاي قطع شده)
 • تفکيک کد ناحيه مي تواند به طور پويا با زير رشته هاي کد ناحيه مختلف انجام گيرد.

 

توزيع خودکار تماسهاي ورودي:

 • تعداد کل تماسهاي خودکار ارسال شده به اپراتورها
 • ميانگين تماسهاي توزيع شده پاسخ داده شده
 • حداکثر/حداقل تماسهاي توزيع شده پاسخ داده شده
 • مجموع جستجوهاي تماسهاي پاسخ داده شده
 • ميانگين تعداد توزيع پاسخ داده نشده
 • حداکثر/حداقل تعداد توزيع تماس هاي پاسخ داده نشده
 • مجموع تعداد توزيع تماسهاي پاسخ داده شده
 • تعداد تماس هاي توزيع شده بر اساس ترمينال
 • ميانگين تعداد زنگ ها به ازاي هر ترمينال که با پاسخگويي يا عدم پاسخگويي  قطع شده اند
 • مجموع تعداد زنگ ها به ازاي هر ترمينال که با پاسخگويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند
 • تعداد تماس هاي توزيع شده هر صف
 • ميانگين تعداد زنگها در صف انتظار که با پاسخ گويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند
 • جمع تعداد زنگها در ليست انتظار که با پاسخ گويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند

 

توزيع تماس:

 • تعداد تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز
 • ميانگين/حداکثر/حداقل طول مدت تماس در هر روز
 • زمان انتظار تماسهاي براي پاسخ داده شده در هر روز
 • ميانگين/حداقل/حداکثر زمان انتظار در هر روز
 • زمان انتظار تماسهاي براي پاسخ داده نشده در هر روز
 • ميانگين/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسها در هر روز
 • تماس براي فروش و مخاطبين در هر روز
 • تماس هاي توزيع شده در هر ساعت
 • ميانگين/حداقل و حداکثر طول تماسها در هر ساعت
 • ميانگين/حداقل و حداکثر طول مدت انتظار تماس در هر ساعت
 • توزيع زمان انتظار مکالمه هاي پاسخ داده شده در هر ساعت
 • زمان انتظار براي تماسهاي بي پاسخ در هر ساعت
 • ميانگين/حداقل وحداکثر زمان انتظار تماسهاي بي پاسخ در هر ساعت
 • ميزان فروش و مخاطبين در هر ساعت
 • تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز هفته
 • ميانگين/حداقل و حداکثر طول مدت مکالمه در هر روز هفته
 • زمان انتظار تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز هفته
 • ميانگين/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسهاي بي پاسخ در هر روز هفته
 • ميزان فروش و مخاطبين در هر روز هفته
 • گزارشات ساعتي را مي توان براي نيم يا يک ربع ساعت نيز تنظيم کرد

 

اپراتورها:

 • تعداد اپراتورهاي در دسترس
 • مجموع زمان
 • ميانگين زمان اپراتور
 • حداقل/حداکثر طول مدت دوره اپراتور
 • در دسترس بودن اپراتور
 • زمان اپراتور در حالت وقفه
 • زمان قابل پرداخت و غير قابل پرداخت اپراتور
 • زمان دوره ها و وقفه هاي هر اپراتور
 • ميانگين مدت دوره هر اپراتور
 • ميانگين مدت وقفه هر اپراتور
 • نسبت مدت هر وقفه به هر دوره
 • درصد زمان وقفه سپري شده
 • ميانگين وقفه در هر دوره
 • تماسهاي پاسخ داده شده (تعداد،ميانگين زمان، درصد کل) براي هر اپراتور
 • تماسهاي پاسخ داده شده مربوط به گروه خدماتي
 • مکان تماسهاي پاسخ داده شده هر اپراتور
 • جزئيات کامل دوره وقفه اپراتور 
 • جزئيات کامل وقفه اپراتور
 • تاريخچه دوره وقفه کامل اپراتور (تاريخچه دوره و وقفه به طور همزمان)

 

نتيجه:

 • زمان کل تماسهاي توزيعي خودکار اپراتور ها
 • زمان کل قابل پرداخت اپراتورها
 • زمان کل غير قابل پرداخت اپراتور ها
 • فروش کل و SPH
 • مخاطبين کل و مقدار هزينه در ساعت
 • شاخص تعيين بها
 • نتيجه تماسها با بازده و درصد
 • فعاليتهاي قابل پرداخت بنابر زمان و مقدار
 • فعاليتهاي غيرقابل پرداخت بنابر زمان و مقدار
 • شرح جزئيات فعاليتها ،ميزان فروش و مشترکين هر اپراتور


جزئيات تماس:

 • زمان و تاريخ
 • صفحه نمايشگر
 • ليست انتظار
 • زمان انتظار و مکالمه
 • علت قطع ارتباط
 • اپراتور
 • شماره تماس گيرنده
 • تعداد دفعات توزيع خودکار تماس
 • کدهاي وارد شده تماس
 • تعداد تماس هاي چند منظوره (و جزئيات کامل)
 • سرور
 • شنود کامل صوتي

 

جزئيات تماسهاي از دست رفته:

 • زمان و تاريخ
 • شماره تلفن تماس گيرنده
 • ليستهاي انتظار هدف تماس
 • علت قطع ارتباط
 • موقعيت در صف هنگام قطع تماس
 • زمان انتظار قبل از قطع ارتباط
 • تعداد توزيع خودکار تماسها
 • کد تماسي وارد شده به وسيله اپراتور
 • کليد فشار داده شده
 • تعداد تماسهاي چند منظوره
 • سرور

 

مرکز بررسي بدون تاخير:

 • نمايش شماره تلفن تماس گيرنده
 • زمان ورودي
 • زمان انتظار(به روز شدن آني)
 • زمان مکالمه (به روز شدن آني)
 • اپراتور هاي متصل به شبکه
 • زمان و مدت اتصالات قبلي
 • خواندن آسان وضعيت پانل
 • قوانين تعريف شده کاربر براي مشاهده هشدارها به رنگ زرد و سبز
 • تعداد اپراتورهاي منتظر در ليست
 • تعداد اپراتور هاي اماده/متوقف/اشغال در ليست ديگر انتظار/اپراتورهاي ناشناس آن لاين
 • تعداد تماسهاي منتظر در هر صف
 • تعداد تماسهاي ورودي پاسخ داده شده
 • تعداد تماسهاي خروجي ايجاد شده
 • اطلاعات کامل سرور
 • اخرين تماس پاسخ داده شده به وسيله هر اپراتور (زمان و ليست انتظار)


صفحه اپراتور هاي بدون تاخير:

 • زمان و تاريخ
 • زمان انتظار
 • طول مدت مکالمه (به روز شده آني)
 • صف انتظار
 • باز شدن صفحه اينترنتي
 • وضعيت مکالمه
 • دکمه هاي عمل کننده (اتصال به شبکه،مکث کردن يا ايجاد وقفه (کد وقفه)، اتمام وقفه، اتمام يک مکالمه با رمز اتمام
 • پشتيباني دسته اي

 

صفحه بازديدکنندگان بدون تاخير:

 • تماسهاي در حال اجرا
 • گزارشات روزانه براي مکالمات در ليست انتظار منتخب
 • گزارشات روزانه براي مکالمات در ليست منتخب
 • بيشتر نمودارها شامل مقادير مطلق، درصد تفکيک و خواندن آسان هيستو گرامها هستند. تمام نمودارها را مي توان به يک برنامه صفحه گسترده و يا برنامه هاي اناليزور ديگر با فرمتهاي متنوع خروجي گرفت.
 • بيشتر گزارشها مي توانند در يک صف ،دوره زماني و سطح اپراتور به منظور بالا بردن تفکيک پذيري فيلتر مي شوند.